Warning: fopen(/home/camchat/public_html/cache/bx_templ_en_dt_exquisite_purple_2fb18de580b26c1769ff280632c03757.php) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /home/camchat/public_html/inc/classes/BxDolCacheFileHtml.php on line 63

Warning: fopen(/home/camchat/public_html/cache/bx_templ_en_dt_exquisite_purple_3827dd290c102ae7a6f17a813a40824d.php) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /home/camchat/public_html/inc/classes/BxDolCacheFileHtml.php on line 63

Warning: fopen(/home/camchat/public_html/cache/bx_templ_en_dt_exquisite_purple_af01824a7ea5409949e8f44d799581e1.php) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /home/camchat/public_html/inc/classes/BxDolCacheFileHtml.php on line 63

Warning: fopen(/home/camchat/public_html/cache/bx_templ_en_dt_exquisite_purple_c234a0bad9838000806f3f9f2eb1c128.php) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /home/camchat/public_html/inc/classes/BxDolCacheFileHtml.php on line 63

Warning: fopen(/home/camchat/public_html/cache/bx_templ_en_dt_exquisite_purple_8169f29bb95731a97b1f1670a5098446.php) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /home/camchat/public_html/inc/classes/BxDolCacheFileHtml.php on line 63

Warning: fopen(/home/camchat/public_html/cache/bx_templ_en_dt_exquisite_purple_2fb18de580b26c1769ff280632c03757.php) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /home/camchat/public_html/inc/classes/BxDolCacheFileHtml.php on line 63

Warning: fopen(/home/camchat/public_html/cache/bx_templ_en_dt_exquisite_purple_3827dd290c102ae7a6f17a813a40824d.php) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /home/camchat/public_html/inc/classes/BxDolCacheFileHtml.php on line 63

Warning: fopen(/home/camchat/public_html/cache/bx_templ_en_dt_exquisite_purple_2fb18de580b26c1769ff280632c03757.php) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /home/camchat/public_html/inc/classes/BxDolCacheFileHtml.php on line 63

Warning: fopen(/home/camchat/public_html/cache/bx_templ_en_dt_exquisite_purple_ec29447d6d475e1218329e031375683e.php) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /home/camchat/public_html/inc/classes/BxDolCacheFileHtml.php on line 63

Warning: fopen(/home/camchat/public_html/cache/bx_templ_en_dt_exquisite_purple_ec29447d6d475e1218329e031375683e.php) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /home/camchat/public_html/inc/classes/BxDolCacheFileHtml.php on line 63

Warning: fopen(/home/camchat/public_html/cache/bx_templ_en_dt_exquisite_purple_af01824a7ea5409949e8f44d799581e1.php) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /home/camchat/public_html/inc/classes/BxDolCacheFileHtml.php on line 63

Warning: fopen(/home/camchat/public_html/cache/bx_templ_en_dt_exquisite_purple_c234a0bad9838000806f3f9f2eb1c128.php) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /home/camchat/public_html/inc/classes/BxDolCacheFileHtml.php on line 63

Warning: fopen(/home/camchat/public_html/cache/bx_templ_en_dt_exquisite_purple_af01824a7ea5409949e8f44d799581e1.php) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /home/camchat/public_html/inc/classes/BxDolCacheFileHtml.php on line 63
Terms of use
Account
Chatboxes People Tags Categories Search Help
  •  
 
 
Terms
Algemene Voorwaarden

Hieronder zijn de Algemene Voorwaarden te lezen die betrekking hebben op Camchat4u; hieraan zul je je dus moeten houden als je gebruik maakt van de website.

ARTIKEL 1: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website Camchat4u.nl. Hier verder genoemd als Camchat4u. Camchat4u is een onderdeel van Web Media Services NL.

1.2 Wanneer je minderjarig bent, zal je je ouders/verzorger(s) om toestemming moeten vragen voor je akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden. Wanneer je dingen uit onderstaande tekst niet begrijpt zullen zij deze aan je moeten uitleggen.

1.3 Camchat4u is bedoeld voor personen vanaf 16 jaar.

1.4 Van alle members wordt verwacht dat zij op een gepaste manier en met alle respect met elkaar omgaan.

ARTIKEL 2: Copyright
2.1 Web Media Services NL draagt geen rechten met betrekking tot haar website content over, die door de gebruiker gedownload of gebruikt wordt.

2.2 Niet geoorloofd gebruik of niet geoorloofd kopieren van website content of gebruikmaking van website content kan inbreuk van merk-, beeld-, auteursrechten- en andere beschermende rechten betekenen als ook inbreuk op civiel- en strafrechtelijke normen. Het is de gebruiker verboden, ieder website content (of ieder content, die via deze website beschikbaar wordt gemaakt) op een manier te gebruiken, die schending van merkrecht-, auteursrecht- of andere beschermende rechten constitueert. Web Media Services NL behoudt alle rechten met betrekking tot zo'n gebruik die niet is geoorloofd of in strijd is met deze voorwaarden.

ARTIKEL 3: Merken
3.1 Camchat4u is een geregistreerd Handelsmerk. Het beeldmerk en woordmerk behoren tot het eigendom van Web Media Services NL.

3.2 Het gebruik van het Camchat4u-merk (beeld- en woordmerk) is streng verboden (voor zover niet uitdrukkelijk door Camchat4u in schriftelijke vorm geoorloofd).

ARTIKEL 4: Content van de website
4.1 Web Media Services NL verbiedt opslaan van content via de website ('uploaden') of gebruikmaking daarvan, die Web Media Services NL naar haar eigen en exclusief oordeel als niet toelaatbaar of smakeloos kwalificeert. Onder dergelijke user content wordt onder andere begrepen mededelingen met lasterlijke, homofobe, kwaadsprekende, bedrieglijke, onfatsoenlijke, beledigende inhoud, alsmede in etnisch of religieus opzicht gevoelige smaadschriften, verheerlijking van geweld, haat en wederrechtelijk gedrag, afbeeldingen van misbruik van kinderen, kinderpornografie, reclame, enquetes of mededinging en ander materiaal, hetwelk civiel- of strafrechtelijke implicaties kan hebben. Na constatering van het bovengenoemde zal de desbetreffende gebruiker permanent geen toegang meer hebben tot de website en eventuele vervolgstappen nemen indien dit rechtswege noodzakelijk is.

4.2 Web Media Services NL behoudt het recht (maar neemt desbetreffend geen enkel verplichting over), toegang van de gebruiker tot de betreffende website content en/of content van de gebruiker te schrappen of te beperken en/of de betreffende user content aan de betreffende instanties van overheid en rechtspleging door te geven, wanneer upload van user content in strijd met deze voorwaarden (of andere toepasselijke bepalingen of voorwaarden) of andere bepalingen of wetten plaats vond of waarvan zo'n vermoeden bestaat, zonder dat hiervoor formele inleiding of bewijs van een dagvaarding, inleidend verzoekschrift of bezwaarschrift vereist was.

4.3 Web Media Services NL zal geen enkele verantwoording nemen voor foto's en andere content die op de profielpagina van de gebruiker worden geplaatst welke geen eigendom zijn van de gebruiker.

4.4 Alle content die door de gebruiker op zijn/haar profiel wordt aangeboden mag door Web Media Services NL bijvoorbeeld op iedere wijze worden gebruikt, gedistribueerd, bewerkt, vermenigvuldigd, verkocht, gereproduceerd en op alle mogelijke manieren openbaar gemaakt. Hiervoor hoeft Web Media Services NL geen toestemming van de gebruiker te krijgen.

4.5 De gebruiker doet afstand van elke nader te vormen claim, (financiele) vergoeding of enige vorm van compensatie naar aanleiding van het genoemde artikel 4.4.

ARTIKEL 5: Rechten / verplichtingen gebruikers
5.1 Alle vormen van spamming- of junk-e-mail, inclusief upload of overdracht van meervoudige, niet opgevraagde mededelingen aan verscheiden discussiegroepen, mailinglijsten en verdere activiteiten, die het zgn. spamming bevorderen zijn op deze website en via deze website verboden. Na constatering van het bovengenoemde zal de desbetreffende gebruiker een eenmalige waarschuwing krijgen. Wordt de gebruiker nadien nog een keer betrapt op het bovengenoemde, dan zal deze permanent geen toegang meer hebben tot de website.

5.2 Web Media Services NL verbiedt de upload van computerprogramma's (waaronder autofreshers/mouseclickers etc), bestanden en ander gegevens materiaal, dat destructieve en onberekenbare kenmerken bevat zoals gemanipuleerde bestanden, "verstopte" bestanden (bijvoorbeeld: beelden, die zijn geintegreerd in audio bestanden), worms, Trojaanse paarden of bots voor het scrollen, of voor verdere activiteiten, die de integriteit of het functioneren van de website of van online communicatie in het algemeen verstoren of kunnen verstoren. Na constatering van het bovengenoemde zal de desbetreffende gebruiker permanent geen toegang meer hebben tot de website.

5.3 De gebruiker is zowel voor de vertrouwelijkheid van zijn/haar wachtwoord en andere eventuele data zelf verantwoordelijk als ook voor alle activiteiten met betrekking tot zijn/haar profiel. Eventueel onbevoegd gebruik van het profiel of andere overtredingen van bepalingen omtrent de veiligheid moet Web Media Services NL direct worden medegedeeld. Je registratie respectievelijk je abonnement is gebonden aan jou als persoon, je bent niet bevoegd je wachtwoord tegenover andere personen openbaar te maken of ter beschikking te stellen. Web Media Services NL kan hier op geen enkele manier aansprakelijk voor worden gesteld.

5.4 Camchat4u is alleen bestemd voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik door de gebruiker en de gebruiker gaat ermee akkoord Camchat4u te gebruiken op een wettelijk toegestane manier.

5.5 De gebruiker vrijwaart Web Media Services NL van alle verlies, aansprakelijkheid, schade en kosten die mogelijk door het gebruik van een dienst of een bezoek aan de website zijn ontstaan, ongeacht uitspraken van Rechtbanken of overige competente rechtspraak, inclusief: (a) aanspraken door derde partijen met betrekking tot jouw misbruik van de dienst, zij het aanstootgevend, pornografisch, racistisch, of anderzijds onwetmatig gebruik van de dienst; (b) claims van een derde partij met betrekking tot het in conflict zijn van jouw gebruik van de dienst met een copyright of ander intellectueel eigendomsrecht van willekeurig welke natuur; (c) boetes en straffen die worden opgelegd door regulerende en adviserende instanties en autoriteiten, alsmede handelsorganisaties, met betrekking tot het gebruik van de dienst door jou.

5.6 Op Camchat4u mag je maximaal 1 profiel aanmaken.

5.7 Aangezien de teksten en foto's zelf door de gebruikers online worden gezet zonder tussenkomst van Web Media Services NL kan zij niet garanderen dat deze op waarheid berusten. Teksten en foto's van de gebruikers zullen steekproefsgewijs gecontroleerd worden. Web Media Services NL kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor het plaatsen van fake foto's van gebruikers.

5.8 Web Media Services NL behoudt zich het recht een profiel zonder geldige reden te kunnen verwijderen van de site.

5.9 Web Media Services NL kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor websites die gelinkt staan op een gebruikersprofiel. Web Media Services NL is dus niet verantwoordelijk voor de inhoud hiervan. De profielen van de gebruikers zullen steekproefsgewijs gecontroleerd worden.

ARTIKEL 6: Privacy beleid
6.1 Web Media Services NL respecteert de privacy van haar gebruikers en bezoekers op Camchat4u. Het privacy beleid verklaart wie we zijn, welke informatie wij kunnen verzamelen en bewaren en hoe wij de informatie gebruiken.

6.2 Web Media Services NL zal met alle redelijke inspanning; verlies, onbevoegde toegang, vernietiging, gebruik, modificatie of openbaarmaking van informatie die jij aan ons hebt verstrekt trachten te voorkomen.

6.3 Web Media Services NL kan gebruik maken van geavanceerde ad-management software om doelgericht advertenties, advertorials, sponsoring en andere vormen van commerciele boodschappen te kunnen versturen. Er zal geen inbreuk worden gepleegd op de privacy van de gebruiker. De software kan wel cookies plaatsen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer. Cookies worden gebruikt om te registreren welke advertentie je te zien krijgt, om te registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond en om anonieme gebruikersprofielen te registeren. Wij verzekeren je dat er geen persoonlijke gegevens als naam, e-mail, adres e.d. aan de cookies worden ontleend. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.

ARTIKEL 7: Disclaimer
7.1 Om van sommige diensten gebruik te maken is een mobiele telefoon noodzakelijk. Web Media Services NL is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de kosten die op het gebied van telecommunicatie aan je in rekening worden gebracht.

7.2 Met uitzondering van persoonsgegevens, die de gebruiker voor registratie en/of opening van een account doorgeeft, of (indien van toepassing) van persoonlijk informatie met betrekking tot andere natuurlijke personen die de gebruiker bekend zijn verbiedt Web Media Services NL de upload van ieder user content, waarin persoonlijke of vertrouwelijke (prive) informatie met betrekking tot een natuurlijk persoon of rechtspersoon bekend worden gemaakt, met inbegrip van telefoonnummers, emailadressen of concrete adressen, bank- en girogegevens van de gebruiker, wachtwoorden en overige informatie van financiele aard.

7.3 Voor het geval dat persoonlijke informatie met betrekking tot een natuurlijk persoon of beelden van zo'n natuurlijk persoon van een gebruiker ten behoeve van opname in een fotoalbum (of voor dergelijke doeleinden) wordt geupload, verzekert de gebruiker, dat zo'n persoon (het datasubject) toestemming tot zo'n overdracht heeft gegeven, de daarmee verband houdende verwerking van gegevens en een gebruikmaking van zo'n user content zoals in deze voorwaarden geregeld.

7.4 Web Media Services NL geeft geen garantie dat de content van de website en de software en andere op de website beschikbare diensten foutloos zijn en dat de Service niet onderbroken zal worden

ARTIKEL 8: Wijzigingen aan de website en van deze voorwaarden
8.1 Web Media Services NL kan te allen tijde met of zonder aanzegging verbeteringen en/of wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden, prijzen en/of verdere website content doorvoeren.

8.2 Web Media Services NL kan wijzigingen van deze voorwaarden (of andere content van de website) door een betreffende beschrijving op haar website of via ander communicatiewegen bekendmaken. Het is derhalve raadzaam, de website en de onderhavige voorwaarden van tijd tot tijd te controleren.

8.3 De crew van Camchat4u behoudt zich het recht voor om u te verwijderen uit de chat of uw profiel te verwijderen indien wordt afgeweken van 1 van bovenstaande regels. Hierbij heeft u geen recht op teruggave van eventueel betaalde activatie van het VIP membership.